u bent hier

Algemeene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR KMH® EN GELAMELLEERDE BALKEN

1. Algemeen
Hout is een natuurprodukt, ieder stuk hout is anders. Daarom accepteerd de klant zonder voorbehoud de optische verschillen van de geleverde produkten. Het drogen van hout produceert scheuren, welke deel uit maken van zaaghout. Droogscheuren geven geen aanleiding tot reclamatie, onafhankelijk van hoeveelheid, verloop, breedte, diepte en lengte van de scheuren. Bij het drogen kunnen eveneens krommingen en verdraaiingen ontstaan. Ook deze maken natuurlijk deel uit van gedroogd zaaghout en geven geen aanleiding tot reclamatie. Ook kwasten maken natuurlijk deel uit van zaaghout: aantal, vorm, positie een toestand van kwasten (uitvalkwast of “gezonde” kwast) geven geen aanleiding tot reclamatie.

2. Risicotransfer
Bij afhaling controleerd de koper de kwaliteit en de hoeveelheid van de goederen.
Bij franco-leveringen controleerd de koper de kwaliteit en de hoeveelheid van de goederen. Eventuele reclamaties moeten aan de vrachtvoerder meegedeeld worden. In beide gevallen zijn latere reclamaties niet geldig.

3. Franco-levering
Indien de klant bij de levering niet aanwezig is en de goederen op zijn vraag terug moeten meegenomen worden, zijn de bijkomende transportkosten voor zijn rekening. Worden de goederen op vraag van de klant bij zijn afwezigheid toch gelost, dan zijn vanaf dat ogenblik alle risico’s betreffende diefstal en kwaliteitsvermindering ten laste van de klant.

4. Transport, bewaring en montage op de werf (ter informatie)
Om kwaliteitsvermindering tegen te gaan, moeten de goederen getransporteerd worden in een gesloten voertuig, beschermd tegen weersinvloeden. Worden de goederen niet onmiddellijk gemonteerd, dan moeten zij in een droge ruimte opgeslagen worden en beschermd tegen weer en wind. Na de levering op de werf moeten de goederen tot aan de montage deskundig gestapeld worden, afgedekt tegen weersinvloeden en tenminste 30 cm van de grond. Voor kwaliteitsverminderingen tijdens het opslaan van de goederen kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gesteld.

5. In folie verpakte gelamelleerde balken
De folieverpakking is een bescherming tegen stof. Ze beschermt niet tegen zon, water en vochtigheid. Ingeval dat de gelamelleerde balken toch in contact met water of vochtigheid komen, moet de folie onmiddellijk worden verwijderd en dient het hout drooggemaakt te worden.
Indien dit niet gebeurt, ontstaan er watervlekken.


 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens speciale en schriftelijke overeenkomst worden al onze verkopen afgesloten aan de hier volgende voorwaarden. Al de verkopen, worden aanzien als te Atzerath afgesloten. Voor al de betwistingen, waarbij onze vennootschap zij het als de aanklager of als de beklaagde  optreedt, is enkel de rechtbank van Sankt Vith bevoegd. Voor export: in geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Sankt Vith of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

AANBIEDINGEN

a) Onze aanbiedingen worden zonder verbintenis met voorbehoud van tussenverkoop gedaan.
b) De zaken welke door onze agenten afgesloten worden, zijn slechts geldig, wanneer zij door ons bevestigd worden.
c) Alle taksen zijn steeds ten laste van de koper: in geval van vrijstelling moet deze dit schriftelijk bij de bestelling meedelen.

LEVERINGEN – AFNAME - RISICO

a) Alle waren moeten voor de verzending bezichtigd en afgenomen worden in onze zagerij: dit geldt ook voor de franco leveringen.
b) Ons hout wordt verkocht zonder waarborg voor verborgen gebreken. De afmetingen van het gezaagd hout hebben enkel een aanduidend karakter en moeten niet van een absolute juistheid zijn. De conventionele afmetingen voor de kubage zijn die welke voorkomen in NBN 219-01 tot 04.
c) Alle waren reizen op risico van de ontvanger, zelfs in geval van franco zending.
d) De aangegeven leveringstermijnen hebben een benaderend karakter. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling.
e) Als geval van heerkracht worden aanzien: staking, lock-out, slecht weer, machinedefect, brand, vorst, tekort aan grondstoffen, in het algemeen alle gedwongen productieverminderingen, zoals ook het tekort aan vervoermiddelen, de vertraging of accident van vervoermiddelen. Deze gevallen van heerkracht ontbinden ons van alle verantwoordelijkheid voor niet levering of vertraging: de koper mag het contract niet annuleren, noch elders op onze rekening kopen.

BETALINGEN – VERGOEDINGEN

a) De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper tot zekerheid alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.
b) Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar.
c) Eventuele reclamaties op de rekening moeten binnen acht dagen na ontvangst van de rekeningen geschieden. Na verloop van deze periode worden geen reclamaties meer aanvaard.
d) In geval van verandering in de toestand van de koper behouden wij ons het recht voor de verkoop te annuleren of waarborgen te eisen. Wij hebben het recht op elk ogenblik, voor of tijdens de uitvoering aan het contract, per aangetekende brief eersterangswaarbogen te eisen, en wanneer hieraan geen gevolg gegeven wordt, kunnen wij, zonder verder bericht de leveringen stopzetten.
e) Elke achterstallige betaling niet ontvangen op de vastgestelde tijdstippen, brengt de onmiddellijke opvordering van alle verschuldigde rekeningen mee en geeft ons het recht van de leveringen af te zien of ze op te schorten, dit alles zonder verhaal t.o.v. hetgeen nog geleverd moest worden.
f) Bij elke vertraging van betaling is een verwijlintrest van 15 % verschuldigd. Daarenboven dient, indien onze facturen ontbetaald blijven 15 dagen na de verzending van een per post aangetekend schrijven, een bijkomende vergoeding van 15 % met een minimum van 38,00 € betaald te worden.